Group

Principle Investigator

Yaoqi Zhou

Current Members

Former Members (In no particular order)

  • Kai Zhou
  • Peter Brown
  • Ari Jia
  • Aidan Greenhalgh
  • Clara JÉGOUSSE
  • Haroon Ahmad
  • Ms Ghazaleh Taherzadeh
  • Dr Yuedong Yang
  • David A Liebner (Summer Medical Student)
  • Zhigang Xu (Graduate Assistant)
  • Dr. Song Liu
  • Dr Beisi Xu
  • Roy Chen (High School Summer Intern)
  • Dr Huiying Zhao
  • Dr Zhixiu Li
  • Dr Iman Dehzangi
  • Dr Lukas Folkman
  • Ms Xiaomei Li

Former Postdocs

  • Dr Apichart Linhananta
  • Dr Birendra Pandey
  • Dr Hongyi Zhou
  • Dr Hongzhi Li
  • Dr Feng Qi
  • Dr Ofer Dor (CTO of Credics)
  • Dr Chi Zhang
  • Dr Wei Zhang
  • Dr Shide Liang
  • Dr Bin Xue
  • Dr Shesheng Zhang
  • Dr Wenchang Xiang
  • Dr Liang Dai
  • Dr Tuo Zhang
  • Dr Eshel Faraggi
  • Dr Md Tamjdul Hogue
  • Dr Rebecca King

Visiting Scholars

  • Dr. Hyunbum Jang
  • Professor Haojun Liang
  • Dr. Stefan Auer
  • Dr. Jianfeng Pei
  • Dr. Hyung Rae Kim
  • Prof Jihua Wang