Group

Principle Investigator

Yaoqi Zhou

 • Griffith Location: Multimedia (G23) 2.26A
 • Postal: School of Information and Communication Technology, Gold Coast campus, Griffith University, QLD 4222, Australia
 • Email: [email protected]

Current Members (In no particular order)

 • Jian Zhan
 • Ari Jia
 • Peter Brown
 • Thomas Litfin
 • Tongchuan Zhang
 • Zhe Zhang
 • Peng Xiong
 • Kai Zhou
 • Farhad Islam
 • Md. Solayman
 • Eugene Madzokere

Former Members

 • Aidan Greenhalgh
 • Clara JÉGOUSSE
 • Haroon Ahmad
 • Ms Ghazaleh Taherzadeh
 • Dr Yuedong Yang
 • David A Liebner (Summer Medical Student)
 • Zhigang Xu (Graduate Assistant)
 • Dr. Song Liu
 • Dr Beisi Xu
 • Roy Chen (High School Summer Intern)
 • Dr Huiying Zhao
 • Dr Zhixiu Li
 • Dr Iman Dehzangi
 • Dr Lukas Folkman
 • Ms Xiaomei Li
 • Former Postdocs
 • Dr Apichart Linhananta
 • Dr Birendra Pandey
 • Dr Hongyi Zhou
 • Dr Hongzhi Li
 • Dr Feng Qi
 • Dr Ofer Dor (CTO of Credics)
 • Dr Chi Zhang
 • Dr Wei Zhang
 • Dr Shide Liang
 • Dr Bin Xue
 • Dr Shesheng Zhang
 • Dr Wenchang Xiang
 • Dr Liang Dai
 • Dr Tuo Zhang
 • Dr Eshel Faraggi
 • Dr Md Tamjdul Hogue
 • Dr Rebecca King

Visiting Scholars

 • Dr. Hyunbum Jang
 • Professor Haojun Liang
 • Dr. Stefan Auer
 • Dr. Jianfeng Pei
 • Dr. Hyung Rae Kim
 • Prof Jihua Wang